تدبیرپرداز در یک نگاه

ما به عنوان اولین توسعه دهنده نرم افزار های بازارسرمایه همواره تلاش داشته ایم که بیش از تکیه بر توانمندی های تکنولوژیکی همکاران، رعایت اخلاق و توجه به ارزش های انسانی را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم. دوست داریم، شما نیز به جمع ما تدبیری ها بپیوندید.

مزایای شغلی شرکت تدبیرپرداز

  • تعادل بین کار و زندگی
  • امکان دورکاری
  • اطمینان خاطر از حمایت شرکت در کلیه مسائل زندگی
  • امنیت شغلی و ثبات کاری
  • فضایی برای استراحت و بازی در کنار صبحانه دلپذیر
  • سیاست درهای باز و محیط تعاملی

توسعه فردی در شرکت تدبیرپرداز

توسعه فردی در شرکت تدبیرپرداز