تیم تدبیرپرداز
فرصت های شغلی

عنوان شغلی خود را پیدا کنید

با مدیرعامل

بینشی متفاوت

استراتژی ما در تدبیر پرداز بکارگیری بهترین ها است و تمایل ما بر آن است که برای همکارانمان بهترین باشیم.

هانی شهری
تدبیر ما

صمیمیت، نشاط، پویایی

فضای کاری

فضایی برای استراحت و بازی در کنار صبحانه دلپذیر و میان وعده های سالم و دلچسب

توسعه فردی

مکانی برای پیشرفت و توسعه از منظر فردی و سازمانی با امکان بکارگیری فناوریهای نوین، ایجاد امکان فرصت یادگیری و رشد در قالب اموزش، خود آموزی و تشویق همکاران به یادگیری

مزایای شغلی

اطمینان خاطر از حمایت شرکت در کلیه مسائل زندگی و امکان دور کاری

فرآیند جذب

مسیر پیوستن به ما در یک نگاه

1

ثبت درخواست

2

بررسی اولیه منابع انسانی

3

مصاحبه تخصصی حضوری یا غیر حضوری

4

مصاحبه با HR

5

مصاحبه نهایی (با توجه به آزمون فنی)

6

هماهنگی زمان شروع به کار